Prijímateľ


Názov:                                                Ing. Miroslav Čerey Výrobky z dreva a kovov                           
Sídlo:                                                  Mariánska 28, 971 01 Prievidza          

IČO:                                                    14197791

Názov projektu:                                  

 

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti Ing. Miroslav Čerey Výrobky z dreva a kovov

 

Hlavný cieľ projektu: Posilnenie konkurencieschopnosti firmy Ing. Miroslav Čerey Výrobky z dreva a kovov

 

 

Miesto realizácie projektu:      Lehota pod Vtáčnikom


Poskytovateľ:              Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej   republiky,

v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

Kód výzvy:       OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

 

Operačný program:                   Výskum a inovácie


Spolufinancovaný fondom:       Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

 

Investičná priorita:                      3. 3Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

 

Špecifický cieľ:                           3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

 

www.opvai.sk